Send attached Email using mutt

From Wiki
Jump to: navigation, search

#!/bin/bash

DIRECTORI_CERTS="/home/ca/certificats-generats/"
FITXER_CA="/home/ca/certificat-public-ca/site-cacert.crt"

printUsage( )
{
    echo "Arguments incorrectes!!"
    echo "Usage: enviar-certificat -c <nom CN del certificat> <email> pem|p1                       2"
    echo ""
    return
}


# Comprovem el numero de parametres, si nomes es un imprimin ajuda
if [[ -z "$1" ]] || [[ $# -gt 4 ]]
then
    printUsage
    exit
fi


# Canviem variables segons sigui un tipus de certificat o altre:
if [[ "$4" == "pem" ]] || [[ "$4" == "p12" ]]
then
    if [[ "$4" == "p12" ]]
    then
        EXTENSIO_CERTS="-cert.p12"
        MISSATGE="pro-enviar-certficiat/message-p12.txt"
    fi

    if [[ "$4" == "pem" ]]
    then
        EXTENSIO_CERTS="-cert.pem"
        MISSATGE="pro-enviar-certficiat/message-pem.txt"
    fi

else
    printUsage
    exit
fi# Comprovem les dependencies del programa
if [[ ! -f $FITXER_CA ]] || [[ ! -f $MISSATGE ]]
then
    echo
    echo "Error de dependencies: FITXER DE CA o missatge no hi es"
    echo $FITXER_CA
    echo $MISSATGE
    exit
fi

# Comprovem que hi hagi dos parametres mes, un ha de ser -c i un nom
if [[ "$1" == "-c" ]] && [[ -n "$1" ]] && [[ -n "$2" ]]
then
    SUBJECTE="CA Certificat $2 Generat"
    CERT_FILE=$DIRECTORI_CERTS$2$EXTENSIO_CERTS

    if [[ -f $CERT_FILE ]]
    then

        mutt -b asdf@asdf.edu -s " $SUBJECTE " $3 -a $CERT_FILE -a $FITXER_CA < $MISSATGE

    else
        echo "Fitxer inexistent. Has d'indicar el CN del certificat."
        printUsage
        exit
    fi
else

    printUsage
    exit
fi